Совершение крупной сделки с АО «Цеснабанк».

26 декабря 2018 10:30
Совершение крупной сделки с АО «Цеснабанк»
АО «Turkuaz Group of Companies»(Туркуаз Груп оф Компаниз),050016, Казахстан, г.Алматы, пр.Райымбека 160а, информирует кредиторов, общественность и акционеров о заключении крупной сделки с АО «Цеснабанк»: заключение дополнительных соглашений к договору гарантии и договорам залога имущества, принадлежащего Обществу, по признаку взаимосвязанных между собой сделок, в результате которых обществом может быть отчуждено имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов общества. С подробной информацией можно ознакомиться по указанному юридическому адресу.

Желтоқсан 26 2018 10:30
«Цеснабанк» АҚ ЕҰ-мен ірі мәміле
«Turkuaz Group of Companies» АҚ (Туркуаз Груп фо Компаниз), Казахстан, 050016 Алматы қ., Райымбек даңғылы, 160а, қоғам және өзінің кредиторлары мен акционерлеріне «Цеснабанк» АҚ-мен ірі келісім жасағандағы туралы хабарлай отырып: кепілдік туралы шартқа және мүліктік кепіл шартына қосымша келісімдер жасады. Осыған орай қоғамға тиесілі, өзара байланысты, келісімдер негізінде, соның нәтижесінде мүлікті қоғамдық иеліктен шығуда, олардың құны компанияның активтерінің жалпы баланстық құнының жиырма бес және одан да көп пайызын құрайды. Толық ақпаратты көрсетілген заңды мекенжайдан табуға болады.

Комментарии закрыты.